Nové vyhlášky o místních poplatcích

Nové vyhlášky o místních poplatcích

S účinností od 1. 1. 2020 platí nové vyhlášky o místních poplatcích. Jejich změna je vynucena výraznou změnou zákona o místních poplatcích.

  • Vyhláška „o poplatku za komunální odpad“ – dochází ke změně textu vyhlášky a současně ke zvýšení poplatku o 50 Kč za každého poplatníka. I přes z výšení poplatku tyto plně nepokryjí náklady s odpady spojené. Vyhláška 1/2015 (nakládání s odpady) zůstává v platnosti beze změny.
  • Vyhláška o místním poplatku ze psů – mění se text vyhlášky, výše poplatku zůstává stejná.
  • Vyhláška o místním poplatku z pobytu – jedná se nový poplatek, který nahrazuje dva rušené (z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt).

Instrukce k platbě za psy a odpady budou včas zveřejněny.


Obec je ze zákona zodpovědná za odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (domácností) a nese náklady s tím spojené. Každý má však povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu musí být zajištěno přednostní využití před jejich odstraněním. Podle toho jsou i různými opatřeními nastaveny ceny za odpady – poplatky za ukládání na skládkách, a naopak odměny za zpětný odběr. Jak tedy obec s jednotlivým druhy odpadu nakládá.

  • Směsný komunální odpad (kovové kontejnery) – jejich vyvážení zajišťují technické služby. Vyvážení a likvidace tohoto netříděného odpadu tvoří největší část nákladů.
  • Separovaně sbírané složky (barevné kontejnery: papír, plast, sklo, nápojové kartóny) – vyvážení zajištuje firma AVE (nástupce fy ODAS). Za takto vytříděný odpad získá obec část nákladů zpět ze systému EKO-KOM. Je žádoucí, aby bylo co největší množství odpadů vytříděno do těchto kontejnerů. Vyvážení těchto kontejnerů sice zikové není, ale je levnější než u odpadu netříděného. To platí i pro ostatní druhy tříděných odpadů.
  • Nebezpečný odpad – zajištěno svozem dvakrát ročně firmou AVE.
  • Kovy – vyvážení těchto popelnic zajištuje obec sama. I přesto, že se kovy ve sběrných surovinách běžně vykupují, udat materiál takto získaný je spíš problém.
  • Rostlinný odpad – zajištuje obec vlastními prostředky.

V souvislosti s vyhláškou o poplatku ze psů připomínáme, že na základě novely veterinárního zákona je od 1. 1. 2020 povinné označovat psy mikročipem. U psa bez označení nebude jeho očkování proti vzteklině považované za platné. Více na stránkách Státní veterinární správy.

19.12.2019