Místní poplatky

Obec Daňkovice zavádí tyto místní poplatky:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpady)

za poplatníka ročně 400 Kč (osoba přihlášená v obci; fyzická osoba vlastnící byt, rodinný dům nebo stavbu pro individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná osoba),
splatné do 30. dubna.

Poplatek ze psů

za prvního psa 200 Kč ročně,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč ročně,
splatné do 31. května.

Poplatek z pobytu

za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku 15 Kč,
splatné pololetně do 30. června a 31. prosince.


Místní poplatky jsou zavedeny příslušnými vyhláškami Obce Daňkovice.


Informace k platbám

Poplatek za odpady a ze psů, platí fyzické osoby.
Při bezhotovostní platbě prosím uvádějte do poznámky číslo popisné, počet osob a psů, případně jména a datun narození. Např.: „č.p. 99, 4x osoba, 1x pes“. Aby bylo vždy zřejmé, za koho platíte.

Poplatek z pobytu, vybírá poskytovatel úplatného pobytu a odvádí ho obci.
Poskytovatel pobytu má při zahájení činnosti vůči obci ohlašovací povinnost. Zároveň se může domluvit na podrobnostech platby.