Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Daňkovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Daňkovice je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích.
V současnosti obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Orgány obce jsou zastupitelstvo a obecní úřad (starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ). Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční a kontrolní.

4. Kontaktní spojení

Adresa: č. p. 9, 59203 Daňkovice
Telefon: 566 664 533
Email: ou.dankovice@seznam.cz
Datová schránka: h7cavnt

Úřední hodiny: Čtvrtek 19.00 hod. - 20.00 hod.

5. Případné platby lze poukázat

18122751/0100

6. IČ

00599352

7. DIČ

Obec není plátce DPH

8. Dokumenty

Vyhlášky
Rozpočet

9. Žádosti o informace

Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

12. Formuláře

Formuláře se vztahem k obraně osobních údajů jsou v sekci Osobní údaje - GDPR.
Další formuláře, pokud jsou vyžadovány, lze získat včetně poučení o jejich vyplnění na úřadovně OÚ.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Obecní úřad Daňkovice vykonává základní rozsah přenesené působnosti státní správy.
Matričním úřadem je obecní úřad ve Sněžném.
Obcí s rozšířenou působností (obcí III. stupně) je Nové Město na Moravě, včetně stavebního úřadu.
Portál veřejné správy ČR, Životní situace

14. Předpisy

Obec se řídí právní řádem České republiky, zejména:
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Obec vydává ve své působnosti mimo jiné obecně závazné vyhlášky, mající povahu právních předpisů. Tyto jsou zveřejňovány na úřední desce. Seznam účinných předpisů je v sekci Vyhlášky.

15. Úhrady za poskytování informací

Není stanoveno.

16. Licenční smlouvy

Nejsou poskytnuty žádné výhradní licence dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.